Zasluzony reprezentantW Komprachcicach odbyło się w dniach 8-10.10.2021r zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej. Poniżej przedstawiamy (oryginał Zobacz)

DSC06096 2 980x735Protokół z VIII Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego członków Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej. Komprachcice, 08.10.2021 godz. 19.00 – 22.00

W części wstępnej spotkania z udziałem członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości miały miejsca wystąpienia:

 1. Prezesa Zygfryda Kuchty – powitanie członków  Stowarzyszenia, zaproszonych gości i wręczenie okolicznościowych pamiątek. 
 • Zaproszony gość – Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka, przedstawił historię miasta i gminy Komprachcice ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wychowania fizycznego i sportu na poziomie szkolnym i klubowym. Wyraził ogromne zadowolenie z organizacji na terenie Komprachcic  Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które będzie ważnym wydarzeniem, zapisanym  w historii tego miasta.
 • Szczególnie okazałą była uroczystość nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia

 p. Andrzejowi Kraśnickiemu – wieloletniemu Prezesowi Związku Piłki Ręcznej w Polsce, aktualnemu Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W laudacji Prezes Zygfryd Kuchta podkreślił wybitne zasługi nominowanego dla rozwoju światowej i polskiej piłki ręcznej oraz  aktywną rolę w powołaniu do życia i wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia.

Zjazd VIII 1Zjazd VIII 2Komprachcice, 09.10.2021 godz. 10.00 – 13.00

I.  Prezes Zygfryd Kuchta, z uwagi na brak wymaganej statutem większości obecnych członków, ogłosił początek obrad w II terminie o godzinie 10.15. Walne Zgromadzenie, w drugim terminie, otworzył Prezes Stowarzyszenia Zygfryd Kuchta.

1.    Powitał zaproszonych gości oraz obecnych członków Stowarzyszenia.

 • Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia, którzy w mijającej kadencji władz odeszli z naszego grona (K. Mieleszczuk, H. Rozmiarek, J. Cieślak). 
 • Przedstawił nowych członków Stowarzyszenia, którzy uzyskali akceptację ustępującego Zarządu – członkowie zwyczajni: Jerzy Ciepliński, Agnieszka Jochymek (przywrócenie członkostwa) – członkowie wspierający: Edward Prus, Ryszard Konfisz, Piotr Łuszcz, Sylwester Tomaszewski.
 • Z upoważnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego Prezes Honorowy Janusz Czerwiński udekorował członka Stowarzyszenia Piotra Cieślę Medalem PKOL za pracę na rzecz ruchu olimpijskiego.

Następnie ustępujący Prezes zaproponował kandydatów na Przewodniczącego  i Sekretarza Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, po uzyskaniu zgody zainteresowanych przyjęto na Przewodniczącego Zgromadzenia – Jana Prześlakiewicza a na Sekretarza  Piotra Czaczkę. 

II. Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za wybór i zaproponował kandydatów do Komisji Wyborczej, która będzie miała również w zakresie obowiązków sprawy komisji mandatowo- skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. Kandydaci zgłoszeni przez Przewodniczącego: Zofia Figas, Andrzej Sokołowski i Jan Węglarz potwierdzili gotowość wyborów do Komisji Wyborczej. Wobec braku innych zgłoszeń, w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie sprzeciwu została wybrana Komisja Wyborcza w składzie:

– Zofia Figas – Przewodnicząca – Andrzej Sokołowski – członek – Jan Węglarz – członek 

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zebranym członkom Stowarzyszenia:

 1. Regulamin obrad (w załączeniu)
 2. Porządek obrad (w załączeniu)
 3. Regulamin obrad (w załączeniu)

Wszystkie te dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

III. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia – Ustępujący Prezes Zygfryd Kuchta:

W swoim wystąpieniu podkreślił sens działania  Stowarzyszenia oraz pozycję w stosunku do ZPRP. Dobra współpraca ze Związkiem owocowała udostępnieniem lokalu dla Stowarzyszenia w siedzibie ZPRP, który dobrze spełnia rolę biura i wizytówki Stowarzyszenia. Związek wsparł nas również finansowo, na działalność statutowa, wpłatą 10 000 zł. Prezes omówił ostatnie lata działalności 

w trudnym okresie pandemii i trudności w zwołaniu Walnego Zgromadzenia w roku 2020 i 2021. Ostatecznie ciągłe kontakty z członkami Stowarzyszenia doprowadziły do ustalenia, w miarę dogodnego, terminu i miejsca Zgromadzenia. Wartym zauważenie jest obecność w Zarządzie ZPRP trzech członków naszego Stowarzyszenia. Niestety zostały zawieszone zaawansowane już rozmowy z władzami Kępna w sprawie organizacji „Galerii Sław” oraz z  Rektorem Wyższej Szkoły Więziennictwa w sprawie wykorzystania bazy socjano – szkoleniowej w Kaliszu/Szczypiornie. Nowy Zarząd winien podjąć starania o wznowienie i finalizacje rozmów w sprawie współpracy z tymi podmiotami. Prezes zwrócił uwagę na konieczność obecności naszych członków w formie oficjalnych gości na   różnych imprezach propagujących naszą dyscyplinę sportu. Przypomniano o możliwości korzystania z puli bezpłatnych biletów na mecze z udziałem naszych reprezentacji. Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem dokonał weryfikacji członkostwa. 40 osób, które podpisały deklarację członkostwa zostały poinformowane o nie respektowaniu Statutu (brak uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) co skutkuje zawieszeniem w prawach członka zwyczajnego. Jedna osoba (Agnieszka Jochymek) odwołała się od tej decyzji i została przez Zarząd Stowarzyszenia przywrócona w prawach członka. Prezes podziękował członkom wspierającym za zasilanie konta finansowego co umożliwia realizację celów i zadań zawartych w statucie Stowarzyszenia.

IV. Informacja  o stanie finansowym Stowarzyszenia – skarbnik Agnieszka Kaja – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lech

Skarbnik Stowarzyszenia przedstawiła stan finansowy Stowarzyszenia – wpłaty (składki członkowskie, członków wspierających i darowizny)  oraz niezbędne wydatki akceptowane przez Zarząd. Stan konta ze względu na składki członkowskie i wpłaty członków wspierających utrzymuje się na podobnym poziomie (25 000 zł.) Należy zwrócić uwagę na większą systematyczność dokonywania wpłat członkowskich.


 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził :

Aktualny stan majątkowy Stowarzyszenia  (25 000 zł), jest zadawalający na skutek rocznych składek członków zwyczajnych a szczególnie darowizn i wpłat dokonanych przez członków wspierających. Wydatki zaprezentowane są w pełni uzasadnione a prowadzona dokumentacja finansowa jest w pełni wiarygodna i wzorowo prowadzona przez skarbnik Agnieszkę Kaja.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi i członkom Zarządu Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej.

 V. Zofia Figas w imieniu Komisji Wyborczej  stwierdziła prawomocność Walnego Zgromadzenia. Zgodnie 
z podpisami na liście i stwierdzonej obecności potwierdzono udział 29 członków zwyczajnych (czynne 
i bierne prawa wyborcze) oraz 6 członków wspierających.  

VI. Głosy w dyskusji:

     Zygfryd Kuchta zabrał głos w sprawie wysokości składek członkowskich. Stwierdził, że zebrany kapitał należy przeznaczać, przede wszystkim, na dofinansowywanie członków Stowarzyszenia (udział w Walnych Zgromadzeniach). Wysokość składek członkowskich jest dobrze określona (minimum 50 zł) i ewentualne wyższe wpłaty są uzależnione od sytuacji finansowej każdej osoby. Należy bardzo rozsądnie i celowo operować zebranymi, ograniczonymi środkami finansowymi.

     Janusz Czerwiński zachęcał do promocji, w terenie,  naszej dyscypliny sportu, zdecydowanie zwiększyć aktywność członków Stowarzyszenia w tym zakresie. Zwrócić uwagę na większą systematyczność 
w opłacaniu składek członkowskich i rolę członków wspierających na stan finansowy Stowarzyszenia. Zwrócił się imiennie do kolegów i koleżanek  o  pisanie wspomnień i publikowanie ich w formie książkowej przez Zarząd. Zobowiązał następujące osoby do złożenia do końca listopada swoich wspomnień z kariery zawodniczej (Z. Kuchta, A. Lech,  F. Cholewa, E. Szolc, L. Dziuba, A. Wlazło, A. Sokołowski, B. Fulara, J. Garpiel, S. Tomaszewski, B. Kowalczyk, J. Brzozowski, S. Majorek,  J. Węglarz).

     Lesław Dziuba zaproponował podniesienie wysokości składki członkowskiej do 100 zł co nie spotkało się z aprobatą większości koleżanek i kolegów.

     Ryszard Konfisz wnioskował o  informowanie w prasie lokalnej o organizowanych walnych zgromadzeniach naszego Stowarzyszenia. E. Prus  zwrócił uwagę na zwiększenie zainteresowanie i pozyskanie dziennikarzy dla tematyki związanej z działalnością Stowarzyszenia.

VII. Głosowania –  Przewodniczący Zgromadzenia w uzgodnieniu z Komisją Wyborczą zarządził głosowania w sprawie przyjęcia uchwał:

 1. Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2019/2020

Uchwała nr 1 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

Uchwała nr 3 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

Uchwała nr 4 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia
  Uchwała nr 5 przyjęta przez aklamację.

Doszła do nas tragiczna wiadomość... 😔

Dnia 4.11.2021r. odszedł Aleksander Janklowski - wieloletni trener Orlika 😔

📕 Aleksander Janklowski rozpoczął pracę jako trener Orlika w 1979 roku. Przez lata wychował ogromną rzeszę doskonałych zawodników, którzy później trafiali do klubów pierwszoligowych i do reprezentacji młodzieżowych i seniorskich. W 1983 roku prowadzona przez niego drużyna awansowała do Mistrzostw Makroregionu Śląskiego, gdzie pewnie wygrała. W 1985 roku jego zespół zajął 12. miejsce w finałach Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży we Wrocławiu. Rok później na OSM w Opolu Orlik był siódmy,a po tym turnieju Waldemar Niewczas i Marek Budny otrzymali powołanie do kadry narodowej juniorów. Kolejny rok przyniósł jeszcze większy sukces dla trenera Janklowskiego i jego drużyny. Zespół młodzików zdobył Mistrzostwo Polski, wygrywając w Częstochowie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W 1990 roku zespół juniorów starszych Orlika został zgłoszony do rozgrywek seniorskich Ligi Wojewódzkiej. Do zespołu dołączyli grający wcześniej w Stali Piotr Senecki, Sławomir Czerkawski, Arkadiusz Mucha, a później Krzysztof Żółtaniecki. Już w pierwszym sezonie zespół spisał się znakomicie i wywalczył awans do Ligi MW. W 1995 roku następuje kolejny sukces, po wygranych barażach z Kasztelanem Sierpc, Orlik pod wodzą Aleksandra Janklowskiego awansował do II ligi, a autorami tego sukcesu byli: Dariusz Smuga, Arkadiusz Mucha, K.Sowierszenko, Krzysztof Bort, Tomasz Pociecha, Janusz Wawrzyniak, Szymon Szczucki, Przemysław Bagiński, Marek Taczanowski, Tomasz Niedźwiecki, Przemysław Sobieraj i Paweł Pietraszek. W pierwszym sezonie w gronie drugoligowców Orlik był rewelacją rozgrywek i długo walczył o awans do ekstraklasy. Ostatecznie zajął trzecie miejsce i był to najlepszy wynik w historii brzeskiej seniorskiej piłki ręcznej. Trener Janklowski za swoje zasługi dla propagowania piłki ręcznej został odznaczony Złotą Odznaką, która przyznawana jest przez Polski Związek Piłki Ręcznej w Polsce 👏

📆 Pogrzeb odbędzie się w sobotę (6.11.2021r.) w Krośnicach o godzinie 12:00  Składamy kondolencje całej rodzinie, przyjaciołom oraz znajomym trenera 🤝

‼️ TRENERZE - dziękujemy za cały poświęcony trud i czas włożony w rozwój naszego klubu, zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby trener patrząc na nas z góry czuł dumę z tego co osiąga jego ukochana drużyna 🤞

Dop. OZPR: tekst J.K. z brzeskiego klubu

Holodnik H26 czerwca 2020r na cmentarzu w Czarnowąsach pochowany został Henryk Hołodnik, trener II klasy piłki ręcznej, prowadzący drużyny akademickie Uniwersytetu Opolskiego w 2012 roku, które zdobyły medale na AMP. Ale jeszcze więcej medali zdobył w innej dyscyplinie.

Henryk Hołodnik urodził się 2.01.1951 r.  Był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którą ukończył w 1976 roku. Równocześnie zdobył tytuł trenera II klasy w piłce ręcznej. Po studiach zamieszkał w Opolu i tu podjął pierwszą pracę zawodową jako nauczyciel wychowania fizycznego i trener grup młodzieżowych w piłce ręcznej. Z  WSP w Opolu związany był przez 34 lata, od 1986 r., podejmując w tym czasie pracę w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W końcówce lat dziewięćdziesiątych organizował na uczelni bardzo popularne wtedy Turnieje Wydziałów, które cieszyły się wielką popularnością wśród studentów i pracowników później Uniwersytetu Opolskiego.

Największe sukcesy w pracy zawodowej odnosił  w  badmintonie, najpierw jako prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego z tej dyscypliny sportu ze studentami uczelni, kiedy rozpropagował ten rodzaj gry na Uniwersytecie Opolskim jako sport rekreacyjny.

Najbardziej znany był jednak z utworzenia  drużyny uniwersyteckiej w badmintonie.  Reprezentacja Uniwersytetu Opolskiego pod jego wodzą zdobywała seryjnie medale w Akademickich Mistrzostwach Polski. Była przez kilka lat hegemonem w rozgrywkach studenckich w kraju. W latach 2013-2019 zawodnicy sekcji uczelnianej badmintona pięciokrotnie zdobywali I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji generalnej i siedmiokrotnie w kategorii uniwersytetów. W latach 2014 – 2019 studenci zawodnicy opolskiej uczelni wywalczyli 15 medali w Akademickich Mistrzostwach Europy w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej: 5 złotych, 3 srebrne i 7 brązowych. Jeszcze do 2019 roku badmintoniści Henryka Hołodnika odnosili znaczące sukcesy na arenach sportowych w kraju i zagranicą.